18
0

فرزندپروری(همدلی)

در ایـن مطلب و در ادامـه گفتـه هـای پیشـین قصـد داریـم کـه بـا یکدیگر راهکارهایـی را مطالعه کنیم که خصلت همدلی را در کودکانمـان تقویـت کنـد. کـودک مـا هنگامـی همدلـی را بـه خوبی نسـبت به خود و دیگران متوجه می شـود که احساسـات خـود را بـه درسـتی و بـه خوبـی بشناسـد. چنـد پیشـنهاد بـرای آنکـه بـه کودکمـان کمـک کنیـم تـا واژ گان عاطفـی بیشـتری را یـاد بگیریـد:

۱-سوال های احساسی بپرسید:به عنوان مثال ”به نظر میرسد کـه دوسـتت عصبانـی اسـت،به نظر تو چه چیـزی او را اذیت کرده اسـت؟اینگونه سـوالات و توصیف کامل و متناسب هر احساسی باعث می شـود فرزندمان با واژ گان عاطفی به خوبی آشـنا شـود.

۲-الفبـای احساسـی را بـا یکدیگـر مـرور کنیـد: مـی تـوان ایـن پیشـنهاد را بـه صـورت بـازی در آورد،مثال هر شـب بـا الفبا کلمات توصیـف کننـده احسـاس بسـازیم و بـا آنهـا بـازی کنیـم و نقـش آفرینـی کنیم.بـه عنوان مثـال: آ مثل آرام، ب مثل بی توجه و….

۳-زمانـی را بـرای آنکـه بتوانیـد خـوب بـه احساسـهای فرزندتـان گـوش دهیـد اختصـاص دهید:دسـت کـم هفتـه ای یـک مرتبـه درباره ی احساست خودتان و احساسات دیگر اعضای خانواده تـان صحبـت کنیـد. میتـوان هـر احساسـی را در نظـر گرفـت و در مـورد آن صحبـت کرد،مثلا سرافرازی!“سـرافرازترین لحظـه ای کـه در طـول هفتـه داشـته ای چـه بـوده اسـت؟“بهتر اسـت کـه خودمـان هـم بـه عنـوان والدیـن از احساسـتمان بگوییـم.

۴-کارتهـای احساسـی درسـت کنید:بـازی زبـان بچـه هاسـت و از طریق بازی می توان بسیاری چیزها را به کودکان آموزش دهیم. بـا مقـوا کارت هـای احساسـی درسـت کنیـد و نـام احسـاس های متفـاوت را بـر آن هـا بنویسـید، در ابتـدا مـی تـوان از شـش عاطفـه بنیادی شـروع کنید کـه شامل:شادی،غم،خشـم،تعجب،ترس ونفـرت. و بعـد بـه مـرور احساسـات بیشـتری را بـه آنهـا اضافـه کنیـد. سـپس بـه کـودک کمـک کنیـم تـا عکسـهایی را در مجلـه یـا تلویزیـون کـه ایـن احساسـات را نشـان میدهنـد بـه مـا نشـان دهـد.و یـا میتوانیـم خودمـان بـا نمایـش آن احساسـات را بـه کودکمـان یـاد بدهیـم.

علاوه بر اینکه بهتر اسـت سـواد عاطفی کودکمان را تقویت کنیم و راهکارهـای آن را بـا هـم مـرور کردیم،

توانایـی دیگـری کـه بـرای داشـتن فرزنـدی موفـق از منظـر اجتماعـی مـورد نیاز ما می باشـد ایـن اسـت کـه در کودکانمـان حساسـیت بـه احساسـات دیگـران را تقویـت کنیـم و در اینجـا راهکارهـای سـاده را بـرای تقویـت حساسـیت کودکمـان بـا هـم از نظـر مـی گذرانیـم.

از رفتـار هـای پـر مهـر و بـا احسـاس تعریـف کنیـد:در شـماره هـای گذشـته گفتیم که یکی از سـاده ترین و موثرترین راههای تقویت هـر رفتاری،تا کیـد بـرآن و توجـه بـه آن بـه محـض وقـوع آن رفتـار اسـت.”به به،پقـدر بـا خواهـر کوچولیت مهربان هسـتی.” تاثیری را که از احساسات کودکمان می گیریم به او نشان دهیم؛دیشب کـه بـا مـادر بزرگت تلفنی صحبت کردی او خیلی خوشـحال شـد. در کنـار همـه ی ایـن رفتارهـا توجـه کودکمـان را بـه نشـانه هـای احساسـی کـه کالمـی هـم نیسـتند جلـب کنیم؛مثلا میتوانیم به او بگوییـم کـه وقتـی بـا مـادر بزرگت حرف میزدی بـه حالت جهره اش توجـه کـردی؟ بـه نظـر مـن او گیـج شـده بود.شـاید گوشـش سـنگین شـده باشـد،چطور اسـت کـه وقتـی بـا او صحبت میکنی بلندتـر حـرف بزنی؟” بـرای تقویـت ایـن مهـارت مـی تـوان در مـورد احساسـات کـودک از سـوال بپرسـیم و از او بپرسـیم کـه او چـه احساسـی دارد؟ ایـن سـوال را مـی تـوان هـم در مـورد خـود او پرسـید و هـم در مـورد آدم هـای دیگر!”بـه نظـر تـو بابـا، بـا شـنیدن خبر بیمـاری مـادرش چه احساسـی پیـدا کـرد؟” همـه ایـن مـوارد و همـه آمـوزش هـا در کنـار رفتـار مـا معنـا پیـدا میکنـد و کـودک از مـا و از رفتـار مـا بهتـر و بیشـتر مـی آمـوزد. امیـد اسـت کـه مطالـب بیشـتری را بـرای رشـد فرزندانمـان بـا یکدیگـر مـرور کنیـم.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید