چه خبر؟

وضعیت تورم در آبان 1400

طبق گزارش نشریه اقتصاد کرمان منتشر شده در سایت تیترگزارش نرخ تورم استا نهای کشور در آبان اعلام شد. براساس این گزارش نرخ تورم...

اولین کنفرانس خبری معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم

انیسه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم است که پیش از آن به مدت چهار سال ریاست دانشگاه الزهرا را...

هنر کودکان کرمانی بر روی دیوار محله

در طول تاریخ از هنر به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط، ابراز وجود، تعامل گروهی، تشخیص و حل تعارض استفاده شده است....

بهارستان هنرمندان کرمان بازسازی می شود

بهارسـتان هنرمنـدان کرمـان کـه در پـی برخـی از بـی توجهـی ها، رو به خزان فراموشـی نهـاده بـود، ایـن روزهـا بـا دسـتور مسـتقیم اسـتاندار کرمان...

روز زن در کرمان

شهردار کرمان در مصاحبه با خبرنگاران حوزه زنان، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه(س)و روز زن برنامه های مدیریت امور بانوان و خانواده شهرداری را...

پُربیننده ترین خبرها

بازار کرمان با زار

بازار کرمان با زار شـاید بـه لحـاظ بزرگـی، اهمیـت و کارکـرد تنها بـازار تبریـز باشـد که تنـه به تنـه ی بـازار کرمان میزنـد امـا بـه...

تیر آخرم به طلای المپیک می خورد

تیر آخرم به طلای المپیک می خورد شاید سال 86 ،زمانی که اولین ماشه را کشید تا تیر خالص را به سوی هدف شلیک کند،...

سازمان های مردم نهاد هنوز نفس می کشند!

  (ســازمانهای مردم َ نهــاد یــا س َ ــمن )-Non Organization governmental و بــه اختصــار: (NGO )بــه اَشــکال و اَنحــای مختلــف در سراســرجهــان اســتفاده میشــود...

ابایی از زن بودنتان نداشته باشید!

ابایی از زن بودنتان نداشته باشید در گذشـته کارآفرینـی در حـوزه زنـان تـا ایـن حد رشـد، پیشـرفت و نمـود نداشـته و اگـر هـم چیـزی بوده،...

روز زن در کرمان

شهردار کرمان در مصاحبه با خبرنگاران حوزه زنان، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه(س)و روز زن برنامه های مدیریت امور بانوان و خانواده شهرداری را...

پُربحث ترین خبرها

بازار کرمان با زار

بازار کرمان با زار شـاید بـه لحـاظ بزرگـی، اهمیـت و کارکـرد تنها بـازار تبریـز باشـد که تنـه به تنـه ی بـازار کرمان میزنـد امـا بـه...

اینجا همه چیز هست، جز محبت

پریسـا پژوهـش فعـال اجتماعـی و خیـر کرمانی در گفت وگـوی زیـر از تجربیاتـش در خیریه هـای مختلف کرمان و کمبودها و دیدگاهش...

آسیب در جان اجتماع

  نمــی دانــم هیــچ وقــت در ابتــدای روز کــه شـتابناک بـه محـل کار خـود مـی رفتـه ایـد کودکـی بـا ظاهـری آشـفته و کثیـف بـا بسـته...

روز زن در کرمان

شهردار کرمان در مصاحبه با خبرنگاران حوزه زنان، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه(س)و روز زن برنامه های مدیریت امور بانوان و خانواده شهرداری را...

سازمان های مردم نهاد هنوز نفس می کشند!

  (ســازمانهای مردم َ نهــاد یــا س َ ــمن )-Non Organization governmental و بــه اختصــار: (NGO )بــه اَشــکال و اَنحــای مختلــف در سراســرجهــان اســتفاده میشــود...