چه خبر؟

بهارستان هنرمندان کرمان بازسازی می شود

بهارسـتان هنرمنـدان کرمـان کـه در پـی برخـی از بـی توجهـی ها، رو به خزان فراموشـی نهـاده بـود، ایـن روزهـا بـا دسـتور مسـتقیم اسـتاندار کرمان...

روز زن در کرمان

شهردار کرمان در مصاحبه با خبرنگاران حوزه زنان، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه(س)و روز زن برنامه های مدیریت امور بانوان و خانواده شهرداری را...

اینجا همه چیز هست، جز محبت

پریسـا پژوهـش فعـال اجتماعـی و خیـر کرمانی در گفت وگـوی زیـر از تجربیاتـش در خیریه هـای مختلف کرمان و کمبودها و دیدگاهش...

ضرورت برخورد قانونی برای کاهش مصرف قلیان

ضرورت برخورد قانونی برای کاهش مصرف قلیان  اخیرا متاسفانه در برخی رستوران‌ها و سفره‌خانه‌ها، شاهد مصرف قلیان توسط افراد مختلف خانواده‌ها به‌ویژه خانم‌ها هستیم، برای بررسی این...

آرزویم ساخت تئاتر شهر کرمان است…!

آرزویم ساخت تئاتر شهر کرمان است.... بهناز نمازیان نامی آشنا در تئاتر استان است. بازیگری که سال 1387 رسما با حضور در کارگاه آموزشی حوزه...

پُربیننده ترین خبرها

بازار کرمان با زار

بازار کرمان با زار شـاید بـه لحـاظ بزرگـی، اهمیـت و کارکـرد تنها بـازار تبریـز باشـد که تنـه به تنـه ی بـازار کرمان میزنـد امـا بـه...

ابایی از زن بودنتان نداشته باشید!

ابایی از زن بودنتان نداشته باشید در گذشـته کارآفرینـی در حـوزه زنـان تـا ایـن حد رشـد، پیشـرفت و نمـود نداشـته و اگـر هـم چیـزی بوده،...

سازمان های مردم نهاد هنوز نفس می کشند!

  (ســازمانهای مردم َ نهــاد یــا س َ ــمن )-Non Organization governmental و بــه اختصــار: (NGO )بــه اَشــکال و اَنحــای مختلــف در سراســرجهــان اســتفاده میشــود...

سازمان های مردم نهاد در تکاپوی ماندن

 همانطور که در مطلب قبل گفتیم؛ NGOها در ایران بعد از طی کردن دوران طلایی اصالحات و رسیدن به دولت نهم و دهم، روزگار...

تیر آخرم به طلای المپیک می خورد

تیر آخرم به طلای المپیک می خورد شاید سال 86 ،زمانی که اولین ماشه را کشید تا تیر خالص را به سوی هدف شلیک کند،...

پُربحث ترین خبرها

بازار کرمان با زار

بازار کرمان با زار شـاید بـه لحـاظ بزرگـی، اهمیـت و کارکـرد تنها بـازار تبریـز باشـد که تنـه به تنـه ی بـازار کرمان میزنـد امـا بـه...

اینجا یک قتلگاه به تمام معناست!

  اینجا یک قتلگاه به تمام معناست! صحبت از کارتن خواب ها که می شود تنها افرادی که لباسهای کهنه و پاره به تن دارند و...

ابایی از زن بودنتان نداشته باشید!

ابایی از زن بودنتان نداشته باشید در گذشـته کارآفرینـی در حـوزه زنـان تـا ایـن حد رشـد، پیشـرفت و نمـود نداشـته و اگـر هـم چیـزی بوده،...

دغدغه های یک نوازنده

دغدغه های یک نوازنده  دغدغه ی یک نوازنده ی حرفه ای چیست؟ پاسخ به روشنی تنها یک کلمه است: "نوازندگی". در وهله ی اول این...

آرزویم ساخت تئاتر شهر کرمان است…!

آرزویم ساخت تئاتر شهر کرمان است.... بهناز نمازیان نامی آشنا در تئاتر استان است. بازیگری که سال 1387 رسما با حضور در کارگاه آموزشی حوزه...