منتخب سردبیر

۲۰ خصوصیت زنان شاد

زنان بسیاری را می‌توان در دنیا مشاهده کرد که شاد زندگی‌ می‌کنند و به رغم شرایط دشوار زندگی‌شان توانسته‌اند زندگی‌شاد و سعادتمندی داشته...

جزییات خشونت زنان ایرانی علیه شوهران‌شان

تصورش سخت است که زنان هم بتوانند همسران‌شان را مورد آزارها و تهدیدهای روانی و جسمی قرار بدهند، اما این واقعیتی است...

جرأت‌مندی

جرأت‌مندی همه‌ی ما روزانه با درخواست‌های متعددی روبه‌رو می‌شویم که گاه با آن‌ها موافق و گاه مخالفیم، اما سوال اصلی ما این‌جاست، تا چه حد قادر خواهیم...

با یک تیر دو نشان زدم

با یک تیر دو نشان زدم اگر بگوییم به زیبایی هرچه تمام‌تر جمله‌ی «معلولیت محدودیت نیست» را معنا کرده ‍پر بی‌راه نگفته‌ایم. دختری که روزی روی...

آخرین مطالب

چرا بزرگ مردانی از تاریخ زن کرمانی گرفتند؟

چرا بزرگ مردانی از تاریخ زن کرمانی گرفتند؟مهربانـی و عطوفـت، هنرمنـدی، اندیشـه و...

توصیه های تغذیه ای برای روزه داران

توصیه های تغذیه ای برای روزه دارانروزه داران در مـاه مبـارک رمضـان از مصرف غذاهـای پرحجـم و پرکالـری...

ملکه ی ریاضیات ایران

به مناسبت 13 اردیبهشت سالروز تولد مریم میرزاخانیوقتی اصغر فرهادی, در فستیوالهای خارج از کشور جایزه میگیرند حس...

یادگاری از تنها حاکم زن تاریخ کرمان

یادگاری از تنها حاکم زن تاریخ کرمان شـاید کمتـر کرمانـی بدانـد کـه یکی از عادلتریـن و موثرتریـن حـکام کرمـان زنـی بـوده بـه...

جاده ی«بهار نارنج» در ایام نوروز میزبان گردشگران نوروزی خواهد بود

جادهی «بهار نارنج» در ایام نوروز میزبان گردشگران نوروزی خواهد بودمسـیر 300 کیلومتـری جـادهی «بهـار نارنـج» کـه...

آداب و رسوم مردم کرمان در نوروز

آداب و رسوم مردم کرمان در نوروزدر زبـان اوسـطایی و زرتشـتی فروردیـن مـاه یعنـی برگشـت ارواح. یعنـی...

تله های عاشقی

مـادر بـا دختـری جـوان وارد دفتـر میشـود و میگویـد:خانـم مشـاور شـما بهـش بگیـن عقـد دختـر عمـو و پسـر عمـو تـوی آسـمان بسـته...

آیا آشنایی با مهارت حل تعارض و حل مسئله ضروری است؟

بسـیاری از افـراد بـا ایـن بـاور بزرگ شـده اند که بایـد در تمامی لحظـات زندگـی خـوب و خـوش باشـند .و هرگـز نبایـد...

زنان ومحیط زیست

مسـئله محیـط زیسـت و حفـظ آن علاوه بـر مسـئله علمـی آن، ایـن روزهـا تبدیـل بـه مسـئله ای اجتماعـی شـده اسـت

تبعیض جنسیتی در کالبد جامعه

برابـری زنـان و مـردان نیازمنـد فراهـم آوردن بسـتر اسـت دو عقیـده عمـده وجـود دارد. آنهـا کـه میگوینـد بـه زنـان توجـه ویـژه...

دره راگه یکی از بکرترین جاذبه های طبیعی

دره را گـه یکـی از زیباتریـن و نادرتریـن جلـوه هـای فرسـایش زمیـن اسـت. کـه بـه تازگـی مـورد توجـه ا کوتوریسـتها و گردشـگران...

گرایش به جنس مخالف بخشی از رشد نوجوان است

در بررسـی یکـی دیگـر از مال کهـای ازدواج در بیـن جوانـان و نوجوانـان بـه گفتـه خودشـان عشـق اسـت و افـراد...

جنس دوم

سـیمون دوبـوار در کتابـش ابتـدا بـه محدودیـت هـای زیسـت شـناختی زنـان اشـاره مـی کنـد. سـپس به ایـن مـی پـردازد کـه ایـن محدودیـت...

قانون، جلوی مدلینگ را نگرفت

»موفقیت پروژه عنکبوت ٢»؛ در این عملیات ١٧٠ نفـر از فعـاالن اینسـتا گرامی در عرصـه مدل و لبـاس دسـتگیر شـدند.

جای معرفی مشاغل خانگی شما اینجاست

ایده هایـی مثـل سـایت مامانپـز و دیجـی کاال و نـوع ارائـه خدماتشـان هرکسـی را وسوسـه میکنـد تـا کسـب و کاری بـه ایـن...

۷ ورزشی که بیش از دویدن کالری می سوزانند

دویـدن ورزش اسـت کـه کالـری سـوزی و کربـی سـوزی بالایـی دارد. بـرای افـرادی کـه قصـد دارنـد لاغر شـوند دویـدن میتواند گزینـه مناسـبی...

مطالب خواندنی

سلامت

مردان بدانند

کار آفرینی

جامعه

فرهنگ و هنر

ورزشی

تدبیر منزل

گردشگری

زیبایی و مد

زنان افغان